Главная \ Фан ва таълим \ Ихтисослашган кенгаш

Ихтисослашган кенгаш

Республика ихтисослаштрилган кўз микрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.04/30.01.2020.Tib.105.01 рақамли Илмий Кенгаш

ТАРКИБИ
(14.00.08 - Офталмология)

Фамилияси, исми, отасининг исми Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1 Юсупов Азамат Фархадович (Илмий кенгаш раиси) Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази, директор, тиббиёт фанлари доктори. 
2 Каримова Муяссар Хамидовна (Илмий кенгаш раиси ўринбосари) Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази, илмий ишлар бўйича директор муовини, тиббиёт фанлари доктори, профессор. 
3 Джамалова Ширин Абдумуратовна (Илмий котиб) Тошкент давлат стомотология институти, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
4 Бузруков Ботир Тулкунович Тошкент педиатрия тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
5 Билалов Эркин Нозимович Тошкент тиббиёт академияси, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
6 Юсупов Аминжон Азизович Самарқанд давлат тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор
7 Закирходжаев Рустам Асрарович Тошкент тиббиёт академияси, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
8 Касимова Мунира Садикджановна Тиббиёт ҳодимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
9 Набиев Абдували Мирзалиевич  Тошкент вилоят кўз касалликлари шифохонаси, бош шифокори, тиббиёт фанлари доктори.
10 Икрамов Азизбек Фазилович Андижон давлат тиббиёт инстиути, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор. 
11 Юлдашева Нодира Махмуджановна Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази, бўлим илмий рахбари, тиббиёт фанлари доктори.
12 Зохидов Улугбек Боситович "Vizuvex medical center" хусусий корхона рахбари, тиббиёт фанлари доктори.
13 Низирова Зульфия Рустамовна Тошкент педиатрия тиббиёт институти кафедра ассистенти тиббиёт фанлари доктори.

 

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш томонидан ОАКга юбориладиган аттестация иши ҳужжатлари
РЎЙХАТИ

 1. Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси (мажлис раиси) томонидан имзолаган муассаса бланкидаги кузатув хати.
 2. Талабгор тўғрисидаги объектив-маълумотнома.
 3. Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш раиси (мажлис раиси) ва илмий котиби томонидан имзоланган Илмий кенгаш мажлиси стенограммасининг асл нусхаси (Илмий кенгаш аъзоларининг қайд варақаси стенограммага илова қилинади).
 4. Расмий оппонентларнинг ва етакчи ташкилотнинг тақризлари.
 5. Диссертация ҳимояси тўғрисида ОАК веб-сайтида ёки «ОАК Бюллетени» журналида ҳамда республика марказий газетасида берилган эълон нусхалари.
 6. Диссертация натижаларидан амалиётда фойдаланилганлиги, фойдаланиш мумкинлиги тўғрисидаги ҳужжатлар;
 7. Талабгорнинг паспорти нусхаси.
 8. Талабгорнинг фаолияти ва аттестация тадбирлари натижаларини тасдиқловчи ҳужжатлар (олий маълумоти тўғрисидаги ҳужжатнинг нусхаси; фан доктори (DSc) илмий даражаси талабгори учун фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) ёхуд унга тенглаштирилган бошқа илмий даража дипломининг нусхаси; малакавий имтиҳонларни топширганлиги тўғрисидаги гувоҳномаларнинг асл нусхалари; ҳаммуаллифликдаги илмий ишларни диссертацияга тўла ёки қисман киритиш учун ҳаммуаллифларнинг ёзма равишда билдирган розилиги).
 9. Диссертациянинг битта нусхаси ва диссертация авторефератининг иккита нусхаси ҳамда талабгорнинг асосий илмий ишлари нусхалари.
 10. Фан доктори (DSc) илмий даражаси талабгори учун фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) ёхуд унга тенглаштирилган бошқа илмий даража диссертацияси автореферати.
 11. Диссертация, диссертация автореферати ва талабгор тўғрисидаги объектив-маълумотноманинг электрон шакли ёзилган СD-диск.


Ихтисослашган кенгашда кўриб чиқилган ишлар рўйҳати

2020 й.
28 ноябрь 2020 й.

Махкамова Дильбар Камалджановнанинг 14.00.08 - «Офтальмология» ихтисослиги буйича «Атеросклерозда кўрув аъзосидаги ўзгаришларни ташхислаш ва даволашга янгича  ёндошув» мавзусидаги тиббиёт фанлари доктори (DSc)  илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган


2021 й.
19 май 2021 й. 

Ниязова Зебинисо Анваровнанинг “Кўзнинг тешиб кирган жароҳатларини даволашда плёнкали биоқопламаларнинг қўлланилишини морфологик асослаш” мавзусида 14.00.08 - Офтальмология, 14.00.15 - Патологик анатомия ихтисосликлари бўйича тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.
 

2 июнь 2021 й.

Хамраева Гавхар Хусановнанинг «Девик оптикомиелити ва тарқоқ склерозда кўриш аъзоси  ўзгаришларининг клиник-диагностик асослари ва уларни даволаш» мавзусидаги 14.00.08 - Офтальмология ихтисослиги бўйича тиббиёт фанлари доктори (DSc)  илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.
 

28 июнь 2021 й.

Назирова Зулфия Рустамовнанинг Рефрактер глаукомали болаларда патогенезга асосланган хирургик даволаш мавзусида 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича бажарилган тиббиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.

Нозимов Ахмаджон Эркин ўғлининг «Ўта қайталанувчи птеригиумни хирургик даволашни оптималлаштириш» мавзусидаги 14.00.08 - Офтальмология ихтисослиги бўйича тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.


1 июль 2021 й.

Норматова Наргиза Миршовкатовнанинг “Диабетик ретинопатияни эрта ташхислаш, даволаш ва олдини олишни такомиллаштириш” мавзусида 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича бажарилган тиббиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.
 

Муханов Шавкат Абдувалиевичнинг “Индивидуаллаштирилган LASIK қўллаш ёрдамида рефракцион амблиопия комплекс давосининг клиник-функционал натижалари” мавзусида 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича бажарилган тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.

 
7 июль 2021 й.

Максудова Лайло Масхутовнанинг “Кўзнинг ишқорий куйишида диагностика даволаш, профилактика ва башорат  қилинишига комплекс ёндашув” мавзусида 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича бажарилган тиббиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.

Икрамов Отабек Исаковичнинг “Кўзнинг орқа қисми шикастланиши билан кечувчи тешиб ўтган жароҳатларда беморларни жарроҳлик усули билан даволаш самарадорлигини ошириш” мавзусида 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича бажарилган тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг расмий ҳимояси булиб утган.

Ҳимоялар тўғрисида эълонлар

2022 йил 7 сентябрь куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.04/30.01.2020.Tib.105.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашда Туйчибаева Дилобар Мираталиевнанинг «Бирламчи глаукомада тиббий ёрдамни ташкил этиш ва профилактика тизимини такомиллаштириш» мавзусидаги тиббиёт фанлари доктори (DSc), 14.00.08 – Офтальмология ва 14.00.33 - Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент  ихтисослиглари бўйича диссератацион ишни мухокамаси будиб утади.

2022 йил 7 сентябрь куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.04/30.01.2020.Tib.105.01 рақамли илмий кенгашда Маткаримов Акмал Каримовичнинг «Жанубий Оролбўйи ҳудудида баъзи кўз касалликларининг клиник кечиши ва даволашнинг минтақавий хусусиятлари» мавзусидаги тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича диссератацион ишни мухокамаси будиб утади.

2022 йил 23 сентябрь куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.04/30.01.2020.Tib.105.01 рақамли илмий кенгашда Абдуллаева Саида Ибрагимовнанинг «Молекуляр-генетик жиҳатларини инобатга олган ҳолда 2 типдаги қандли диабет билан хасталанган беморларда диабетик ретинопатияни ташхислаш ва ривожланиш прогнозининг самарадор  мезонларини  ишлаб чиқиш» мавзусидаги тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича диссератацион ишни мухокамаси будиб утади.

2022 йил 23 сентябрь куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.04/30.01.2020.Tib.105.01 рақамли илмий кенгашда Оралов Беҳруз Абдукаримовичнинг “Кўз куйишини комплекс даволашнинг самарадорлигини клиник – лаборатор баҳолаш” мавзусидаги тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича диссератацион ишни мухокамаси будиб утади.

 

2023 йил 16 феврал куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кӯз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04.12.2019.Tib.77.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошида навбатдаги ӯтказилиш режалаштирилган

 

Кун тартиби

 

БухДТИ мустақил изланувчиси Султонова Фазилат АминбоевнанингБолаларда рефракция аномалиялари коррекцияси ва профилактикасига мажмуавий ёндашув” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги диссертация иши химояси.

 

Zoom конференция ссылкаси:

https://us06web.zoom.us/j/87602208826?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09

Конференция идентификатори: 876 0220 8826

Кириш учун код: 1

 

 

2023 йил 16 феврал куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кӯз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04.12.2019.Tib.77.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошида навбатдаги ӯтказилиш режалаштирилган

 

Кун тартиби

 

ТХКМРМ мустақил изланувчиси Зайнутдинов Нозим Надирходжаевичнинг “Факик кӯз ичи линзаларидан фойдаланган ӽолда мураккаб рефракцион аномалияларни коррекциялашнинг замонавий ёндашувларини клиник баӽолаш” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги диссертация иши химояси.

 

Zoom конференция ссылкаси:

https://us06web.zoom.us/j/87602208826?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09

Конференция идентификатори: 876 0220 8826

Кириш учун код: 1

 

2023 йил 6 март  куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кӯз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04.12.2019.Tib.77.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошида навбатдаги ӯтказилиш режалаштирилган

 

Кун тартиби

 

ТХКМРМ мустақил изланувчиси Иминова Муфаззалхон Музаффар қизининг “Кўрув аъзосининг коронавирус инфекциясида клиник-иммунологик ўзгаришлари” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги диссертация иши химояси.

        Zoom конференция ссылкаси:

https://us02web.zoom.us/j/81157679486?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09

 

Конференция идентификатори: 811 5767 9486

Кириш учун код: 1

 

2023 йил 6 март  куни, соат 1300да Республика ихтисослаштирилган кӯз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04.12.2019.Tib.77.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошида навбатдаги ӯтказилиш режалаштирилган

 

Кун тартиби

 

ФЖСТИ мустақил изланувчиси Тўраева Ёрқиной Мамадалиевнанинг “Бош мия жарохатлари ўткир даврида кўрув аъзолари зарарланишининг клиник диагнностикаси ва даволаш усулларини такомиллаштириш” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги диссертация иши химояси.

        Zoom конференция ссылкаси:

https://us02web.zoom.us/j/81157679486?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09

 

Конференция идентификатори: 811 5767 9486

Кириш учун код: 1

 

2023 йил 27 апрель куни, соат 1400да Республика ихтисослаштирилган кӯз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04.12.2019.Tib.77.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошида навбатдаги ӯтказилиш режалаштирилган

 

Кун тартиби

 

ТПТИ мустақил изланувчиси Динара Батировна Каримованинг “Миопияли болаларда катаракта жарроҳлик амалиётини такомиллаштириш” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги диссертация иши химояси.

 

Zoom конференция ссылкаси: https://us06web.zoom.us/j/89101618702?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09

Конференция идентификатори: 891 0161 8702

Кириш учун код: 1

 

2023 йил 21 август куни, соат 1400да Республика ихтисослаштирилган кӯз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04.12.2019.Tib.77.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошида навбатдаги ӯтказилиш режалаштирилган

 

Кун тартиби

 

Академик Ё.Х. Тўрақулов номидаги РИЭИАТМ мустақил изланувчиси Таджиева Феруза Султанбаевнанинг “1 тур қандли диабет бўлган ёшларда диабетик витреопатия: эрта ташхислаш, тизимли ва маҳаллий омиллар билан боғлиқлиги” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги диссертация иши химояси.

 

Zoom конференция ссылкаси: https://us02web.zoom.us/j/86354236828?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09

Конференция идентификатори: 863 5423 6828

Кириш учун код: 1

 

2023 йил 14 декабр куни, соат 1400да Республика ихтисослаштирилган кӯз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.04/30.01.2020.Тib.105.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш қошида навбатдаги ӯтказилиш режалаштирилган

 

Кун тартиби

 

РИКМИАТМ мустақил изланувчиси Хусанбаев Хасанжон Шавкатовичнинг “Тўр парда регматоген кўчиши жарроҳлик даволаш усулини оптималлаштириш” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги бўйича диссертацион  ишни химояси.

 

Zoom конференция ҳаволаси:

https://us02web.zoom.us/j/85778868854?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09

Идентификатор конференции: 857 7886 8854

Код доступа: 1

 

2023 йил 14 декабрь куни, соат 1400да Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургияси илмий-амалий тиббиёт маркази хузуридаги Илмий даражалар берувчи DSс.04/30.01.2020.Tib.105.01 ракамли Илмий кенгашни навбатдаги утказилиш режалаштирилган

Кун тартиби

РИКМИАТМ таянч докторанти Закирходжаева Мастона Азизходжаевна   “Молекуляр-генетик жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда бирламчи очиқ бурчакли назла касаллигининг ривожланиш хавфини аниқлаш ва башорат қилишнинг самарали мезонларини ишлаб чиқиш” мавзусида тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), 14.00.08 – Офтальмология ихтисослиги буйича диссератацион ишни мухокамаси

 

Zoom конференция ссылкаси:

https://us02web.zoom.us/j/85778868854?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09

Идентификатор конференции: 857 7886 8854

Код доступа: 1